Znakovi izričitih naredbi

Ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza

Zabranjen saobraćaj u oba smera

Zabranjen saobraćaj za sva motorna vozila

Zabranjen saobraćaj za biciklove

Zabranjen saobraćaj za motorcikle

Zabranjen saobraćaj za zaprežna kola

Zabranjen saobraćaj za sva motorna vozila

Zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna širina prelazi širinu označenu na znaku

Zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna težina prelazi težinu označenu na znaku

Zabrana skretanja ulevo

Zabrana polukružnog okretanja

Zabrana preticanja svih motornih vozila osim motorcikla bez prikolice

Zabrana preticanja za teška teretna vozila

Zabrana davanja zvučnih signala

Zabrana zaustavljanja i parkiranja

Zabrana saobraćaja za sva teretna vozila

Zabrana saobraćaja za sva motorna vozila i zaprežna kola
Obavezno zaustavljanje

Zabranjen saobraćaj u jednom smera

Zabranjen saobraćaj za autobuse

Zabranjen saobraćaj za bicikle sa motorom

Zabranjen saobraćaj za traktore

Zabranjen saobraćaj za ručna kola

Zabranjen saobraćaj za pešake

Zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna visina prelazi visinu označenu na znaku

Zabrana saobraćaja za vozila sa osovinskim opterećenjem većim od označenog na znaku

Zabrana skretanja udesno

Ograničenje brzine

Zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna dužina prelazi dužinu označenu na znaku

Najmanje rastojanje između vozila

Prvenstvo prolaza vozila iz suprotnog smera

Zabrana parkiranja

Zabrana prolaza bez zaustavljanja - carinarnica

Zabrana saobraćaja za motorna vozila koja vuku priključno vozilo osim poluprikolice